ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H εταιρεία με την επωνυμία «BRAINY I.K.E.» που εδρεύει στο Δήμο Βούλας (Ιωάννη Ρίτσου 9Α), 16673 Βούλα με Α.Φ.Μ.: 800850070, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, (εφεξής «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό «brainy xmas ευχές», που διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο «brainy.gr»(εφεξής «Διαγωνισμός»). Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας είναι τα εξής: /τηλ: 2112120519. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, όπως και κάθε προσώπου με το οποίο η Εταιρεία έρχεται σε επαφή, η τελευταία θεωρεί  χρέος της  να  ενημερώσει τόσο για τα στοιχεία της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους της όσο και τα δικαιώματα που έχετε.

Ι. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία
Για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο σας. Εφόσον κριθείτε νικητής, θα σας ζητηθεί επιπλέον ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας για την παραλαβή των δώρων.

ΙΙ. Για ποιους σκοπούς η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό διεξαγωγής, ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού καθώς και ανάδειξης του νικητή.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν μας παράσχετε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που είναι συμβατικώς απαραίτητα για την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, δε θα μπορέσουμε να καταχωρήσουμε τη συμμετοχή σας.

III. Σε ποιους γνωστοποιούνται ή/και διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Εταιρεία θα διαβιβάσει, αποκαλύψει, παραχωρήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που θα λειτουργήσουν στο όνομα και για λογαριασμό της, προκειμένου να  διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της, όπως η εταιρεία), όπως η διαφημιστική εταιρεία και η εταιρεία στην οποία τηρείται η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (Host).

Επιπλέον για σκοπούς διαφάνειας, η Εταιρεία θα δημοσιοποιήσει τo όνομα του νικητή  στη σελίδα της στο Facebook.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

IV. Πως διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

V. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και, ειδικότερα για έξι (6) μήνες από την ανάδειξη νικητή. Στη συνέχεια, φροντίζει να καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά της, και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουν περιγραφεί ανωτέρω ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

VΙ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω στο οικείο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να επικοινωνείτε ομοίως στα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω στο οικείο κεφάλαιο και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα:

  • περιορισμού της επεξεργασίας,
  • διαγραφής των δεδομένων σας και
  • φορητότητας των δεδομένων σας.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, δηλαδή με κατάλληλο πρόγραμμα/ software αποκλειστικά για την ανάδειξη τυχαίου νικητή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

VII. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας  και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK